Om Stockrosen

Hasslegårdens vårdhem i Mariestad

Ägare, styrelse och ledning

Stockrosen är en privatägd koncern som verkar i Sverige inom Vård och Behandling. Information om styrelse framgår här. Ledningen utgörs av VD samt av varje verksamhets föreståndare.

Kvalitet

Vi arbetar systematiskt och målmedvetet för att försöka hålla en jämn och god kvalitet.  Vi arbetar förebyggande, vi arbetar med olika mätningar och vi arbetar med systematiska förbättringar. Vi upprättar en årlig verksamhetsberättelse där vi går igenom utfall inom olika områden samt åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteten. Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig hos våra föreståndare och skickas till de remittenter och samarbetsparter som önskar.

Mätningar som ligger till grund för vårt kvalitetsarbete omfattar bland annat:

  • remittentenkäter – se respektive enhets hemsida för senaste resultat
  • brukarenkäter – tillhandahålls av respektive föreståndare vid förfrågan
  • patientsäkerhetsberättelser – tillhandahålls av respektive föreståndare vid förfrågan
  • medarbetarundersökningar.

Varje enhet arbetar självständigt med kvalitetsfrågor, genom Crispa erhålls stöd och support i bland annat kvalitetsfrågor, kunskapsutbyte mellan bolagen och gemensam utbildning.

Personal

Stockrosen har över 100 anställda och ytterligare ett tiotal konsulter knutna till verksamheten. Av enheternas websidor framgår personal och konsulter knutna till den specifika verksamheten. Vi är anslutna till arbetsgivar- och branschorganisationen Vårdföretagarna och vi har tecknat kollektivavtal.