Om Stockrosen

Stockrosen Vård och Omsorg bedriver kvalificerad vård och boende inom psykiatri, missbruksvård och psykosocialt förändringsarbete. All vår vård är evidensbaserad och vi följer regelbundet upp våra resultat, även i samarbete med akademin. Våra verksamheter är Sobera Motivations- och Avgiftningscenter, Älvstorps Vård- och Behandlingshem, Stockrosen Stödboende, Fogdhyttans Vård- och Behandlingshem, Kraftaverk, Hasslegården och Villa Leva.

Vi vill att det är en förändrad människa som kliver ut i världen efter genomförd behandling. I korthet handlar det inte om att få personen nykter – det handlar om att förhindra fortsatt missbruk och hitta en ny riktning framåt.

Hos Stockrosen erbjuds klienten en komplett vårdkedja vilken skapar möjlighet till nystart och en ny väg framåt. Vi möter och följer upp varje klient där den befinner sig, ett metodiskt arbetssätt säkerställer att varje klient erhåller kvalitativ och individanpassad vård och behandling. Vi har möjlighet att ta emot sköra klienter som haft svårt att finna sig till rätta i tidigare vårdinsatser. Vår kompetens inom samsjuklighet är omfattande, vi erbjuder neuropsykiatriska utredningar, PTSD-behandlingar, inställelse av läkemedel m.m. under placeringen. Bredden i vår koncerns kompetens gör att vi kan ta emot och behandla alla typer av kemiskt missbruk, olika åldrar, såväl kvinnor som män och med varierad bakgrund.

Vi erbjuder avgiftning innan behandling vid vår avgiftningsenhet Sobera. Här genomförs evidensbaserad screening av klientens behov för att avgöra vilka individuella behandlingsinsatser som föreligger och utifrån detta framställs den behandlingsplanering som ska ligga till grund för klientens vistelse hos oss. Screeningen kan utmynna i förslag om att annan än den först tänka av våra enheter är bättre lämpad för den behandling som ska genomföras. Efter genomförd behandling kan vi därtill erbjuda utsluss och stödboende där klienten ges möjlighet till en nystart in i sitt självständiga liv.

Hasslegårdens vårdhem i Mariestad

Kvalitet

Vi arbetar systematiskt och målmedvetet för att försöka hålla en jämn och god kvalitet.  Vi arbetar förebyggande, arbetar med olika mätningar och med systematiska förbättringar. Vi upprättar en årlig verksamhetsberättelse där vi går igenom utfall inom olika områden samt åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteten. Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig hos våra föreståndare och skickas till de remittenter och samarbetsparter som önskar.

Mätningar som ligger till grund för vårt kvalitetsarbete omfattar bland annat:

  • remittentenkäter – se respektive enhets hemsida för senaste resultat
  • brukarenkäter – tillhandahålls av respektive föreståndare vid förfrågan
  • patientsäkerhetsberättelser – tillhandahålls av respektive föreståndare vid förfrågan
  • medarbetarundersökningar

Varje enhet arbetar självständigt med kvalitetsfrågor, genom Stockrosen erhålls stöd och support i bland annat kvalitetsfrågor, kunskapsutbyte mellan bolagen och gemensam utbildning.

Visselblåsarfunktion

Stockrosens visselblåsarfunktion är till för att man ska kunna rapportera allvarliga arbetsrelaterade missförhållanden och oegentligheter. Du når funktionen på följande länk.

Personal

Hos oss möter klienten ett professionellt behandlingsteam som fokuserar på bemötande, individuella insatser med klienten i fokus. All vård är evidensbaserad där kärnan i behandlingen är olika former av KBT, med komplement av andra behandlingsmetoder. Stockrosen har över 100 anställda och ytterligare ett antal konsulter knutna till verksamheten. Våra behandlingshem är anslutna till arbetsgivar- och branschorganisationen Vårdföretagarna och har tecknat kollektivavtal med Kommunal, Vision, Akademikerförbundet och Vårdförbundet.

Ägare, styrelse, ledning och ekonomi

Stockrosen är en privatägd koncern som verkar i Sverige inom Vård och Behandling. Ledningen utgörs av VD samt av varje verksamhets föreståndare.

Stockrosen Vård och Omsorg AB – Nora

Älvstorps Vård-och Behandlingshem AB – Nora

Stockrosen Stödboende AB – Nora

Kraftaverk AB – Gagnef

Fogdhyttan Vård och Behandlingshem AB – Filipstad

Hasslegården Vård AB – Mariestad

Villa Leva AB – Lerum